Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnih straneh www.pristop.si, je last družbe Pristop in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Pristop.

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (© 2011 Pristop - Vse pravice pridržane).

Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je družba Pristop ali njene povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Družba Pristop aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.